Historia wydziału

Wydział  Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wywodzi się z Wydziału Matematyczno – Przyrodniczo – Pedagogicznego, istniejącego od 1969 roku. W 1971 r. z Wydziału Matematyczno – Przyrodniczo – Pedagogicznego wydzielony został Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Składał się on z czterech jednostek: Zakładu Matematyki, Zakładu zajęć Praktyczno – Technicznych, Zakładu Biologii i Zakładu Wychowania fizycznego. W 1978 r. Wydział zmienił nazwę na Wydział Matematyki i Techniki, dostosowując nazwę do prowadzonych kierunków studiów – matematyki i wychowania technicznego. Wydział w ciągu następnych kilku lat wzmocnił się kadrowo, głównie przez pozyskiwanie pracowników ze stopniami naukowymi z innych ośrodków. Zakłady zostały przekształcone w większe jednostki organizacyjne.

W 1980 roku utworzono Instytut Matematyki, w 1982 r. Katedrę Wychowania Technicznego, a w 1983 r. Katedrę Ochrony Środowiska i Wychowania Fizycznego. W 1991 r. Katedra Wychowania Technicznego uległa przekształceniu w Instytut Techniki. W roku 1993 stan kadry Wydziału to: 81 nauczycieli akademickich zatrudnionych na pierwszym etacie, w tym 1 profesor, 6 doktorów habilitowanych, 3 docentów i 32 doktorów. W miarę upływu czasu uruchamiano nowe kierunki studiów.

W 1996 r. Wydział Matematyki i Techniki przekształcony został w Wydział Matematyki, Techniki i Nauk przyrodniczych. Nastąpiły tez zmiany organizacyjne. W 1997 r. z Instytutu Techniki wyodrębniła się Katedra Mechaniki Środowiska, a w 1998 r. na Wydziale utworzono Katedrę Fizyki. W roku akademickim 1999/2000 rozpoczęto kształcenie na kierunku fizyka, a w 2001/2002 na kierunku informatyka (studia inżynierskie pierwszego stopnia). Jednostka odpowiedzialna za prowadzenie tego kierunku studiów był Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej, który powstał w 2001 r. z przekształcenia Katedry Mechaniki Środowiska. W 2000 roku kierunek wychowanie techniczne przekształcono w edukację techniczno – informatyczną. W okresie 1993 – 2005 liczba nauczycieli akademickich wzrosła ponad dwukrotnie, z 81 do 177, w tym liczba profesorów i doktorów habilitowanych, z 7 do 47, a liczba doktorów z 35 do 60.

W 2005 r. przekształcono siedmiokierunkowy Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych na dwa wydziały: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki oraz Wydział Nauk Przyrodniczych. Po akceptacji tej decyzji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 1.10.2005 r. rozpoczął funkcjonowanie Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki. 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki,
ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,
tel. 52 32 36 740